Nghi lễ trong phong tục cưới hỏi truyền thống ở Việt Nam

Nghi lễ đầu tiên: Dạm ngõ là nghi lễ đầu tiên trong một đám cưới...